Planprosess

Juni 2019

Rammer for utvikling legges i planprogrammet som fastsettes i juni 2019.

Feb 2020

Ferd Eiendom kjøper NRK-tomten på Marienlyst.

Lille Studio har åpnet

2020-2022

Innsikt- og undersøkelses- fase med medvirkning.

- Oppstart midlertidige tiltak/aktivitet
- Arbeidsverksteder og involvering
- Digital medvirkning
- Workshops med barn og unge

2020-2022

Planoppstart

- Dialog med planmyndigheter
- Møter med bydelene og nabolaget
- Avklaring av hovedgrep
- Sosiokulturell stedsanalyse
- Konsekvensutredninger

2020-2022

Utarbeidelse av alternative planforslag
Dialogmøter med Planmyndigheter

2022/2023

Planlagt innsendelse av planforslag til politisk behandling