Planprosess

Juni 2019

Rammer for utvikling legges i planprogrammet som fastsettes i juni 2019.

Feb 2020

Ferd Eiendom kjøper Marienlyst.

Vår / Høst 2020

Innsikt- og undersøkelses- fase med medvirkning.

- Oppstart midlertidige tiltak/aktivitet
- Arbeidsverksteder og involvering
- Digital medvirkning

Vår 2021

Bærekraftig stedsutvikling
Avklaring av hovedgrep og konsekvensutredninger

Vår/Høst 2021

Skisseprosjekt
Detaljering av planforslag

Vår 2021

Planforslag til offentlig ettersyn.

2022

Oppdatere planforslag til politisk behandling

2022

Planforslag til offentlig ettersyn.

Høst 2023

Vedtak i bystyret